Ogłoszenie o przetargu

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.
Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/55 o powierzchni 0,5622 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard Szczeciński na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00125055/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 280.000,00 zł
(słownie złotych: dwieście osiemdziesiąt tysięcy 00/100)
Wadium – 30.000,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100)

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przeznaczenie nieruchomości:
Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii