KOLEJNI INWESTORZY W STARGARDZKIM PARKU PRZEMYSŁOWYM

Nowi inwestorzy wiosną ruszają z  inwestycjami w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Duńska firma Ottensten Sp. z o .o.  oraz dwie polskie  Scanwir s.j.  i Palisander PHU Bartłomiej Jaroszyński niedługo rozpoczynają budowę swoich zakładów w Stargardzkim Parku Przemysłowym. Oficjalna prezentacja nowych inwestorów  odbyła  się w sali konferencyjnej Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. Przedstawiciele firm oraz Sławomir Pajor prezydent Stargardu i Ireneusz Rogowski  starosta stargardzki oraz Krzysztof Kowalczyk Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  podpisali listy intencyjne w sprawie współpracy. Listy intencyjne podpisali również dyrektorzy: CKP – Henryk Szymczak, ZS nr 1 – Tomasz Korytkowski i ZS nr 2 – Marcin Przepióra.

Ottensten we wrześniu uruchomi centrum logistyczne o powierzchni 3.500 m2, zajmujące się dystrybucją narzędzi stosowanych w budownictwie: m.in. gwoździarek, przecinarek i wkrętarek. Przedsiębiorstwo zajmuje się także kompleksową obsługą firm z branży drzewnej. Stargardzkie centrum logistyczne ma być istotnym ogniwem w funkcjonowaniu polskiego oddziału firmy, której centrala znajduje się w Szczecinie. Jej przedstawicielstwa działają również w Danii, Estonii, Rumunii, na Litwie, Łotwie i Ukrainie. Decyzja o przeniesieniu do Stargardu wynika przede wszystkim z tego, że w Szczecinie nie byliśmy w stanie znaleźć terenu, na którym nie ma budynków mieszkalnych, przedszkoli i tym podobnych. Szukaliśmy przemysłowego otoczenia. Znaleźliśmy ją w Stargardzie – mówi Grzegorz Kotyński, dyrektor firmy.

Scanwir planuje rozpocząć działalność pod koniec tego roku. W nowoczesnej hali o powierzchni 1.100 m2 firma zajmie się przede wszystkim produkcją innowacyjnych maszyn do drewna, dopasowanych do indywidualnych potrzeb klientów oraz  diagnostyką, naprawą i modernizacją różnego rodzaju maszyn. Przedsiębiorstwo obsługuje duże koncerny, wśród których jest m.in. Ikea Industry. W firmie pracę mają znaleźć konstruktorzy, mechanicy i specjaliści do obróbki skrawaniem. – Planując budowę wiedzieliśmy, że Stargard przedsiębiorstwom naszej wielkości oferuje duże możliwości. Tutaj już nawet na poziomie rozmów i negocjacji zapewniono o wiele lepsze warunki – mówi Łukasz Wojtkun, współwłaściciel firmy.

Palisander zajmuje się głównie montażem drewnianych tarasów, elewacji i różnego rodzaju konstrukcji, m.in. hal sportowych i magazynowych. Firma, która w Stargardzie ma zacząć działać na przełomie roku 2016 i 2017, realizuje projekty na terenie całego kraju. Na terenie SPP zbuduje halę magazynową o powierzchni 1.400m2, suszarnię, pomieszczenia biurowe oraz sklep dostępny dla mieszkańców. W punkcie będzie można kupić m.in. drewno. Przedsiębiorstwo chce się rozwijać, dlatego nabyło specjalistyczne maszyny, które pozwolą na rozszerzanie działalności. – Ja też chciałbym zwrócić uwagę na nieocenione wsparcie, jakie otrzymałem w Stargardzie ze strony Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego i Funduszu Poręczeń Kredytowych. Myślę, że bez tej pomocy nie rozpocząłbym działalności na terenie SPP – mówi Bartłomiej Jaroszyński, właściciel firmy.

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż.
Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 96/56 o powierzchni 1,2512 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW Nr SZ1T/00125118/5.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 585.000,00 zł
(słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)
Wadium – 60.000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT. Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie uchwałą Nr IX/107/2011 z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, przeznaczenie terenów, na których zlokalizowana jest nieruchomość docelowo określono jako tereny przemysłowe – symbol w studium PP.18a.4. Na budowę obiektów wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w której zostaną określone szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki w zakresie obsługi komunikacyjnej i wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej. Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ul. Metalowej poprzez przedłużenie ul. Śniadeckiego, wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 96/32. Nieruchomość położona na terenie byłego lotniska. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone pod lokalizacje obiektów produkcyjno-przemysłowych. 

1. Przetarg odbędzie się w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. – ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie w sali 208 – o godz. 10.00 w dniu 31 marca 2016 r.

2. Wadium w wyżej określonej wysokości winno wpłynąć na konto Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Banku PEKAO S.A. I O/Stargard Nr 42 1240 3901 1111 0000 4518 6446 najpóźniej w dniu 29 marca 2016 r.

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od dnia zamknięcia przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu wadium jest dzień obciążenia rachunku bankowego Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

6. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

8. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

9.Organizator przetargu ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny. Niniejsze ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 15.02.2016 r. do dnia 31.03.2016 r. na tablicach ogłoszeń Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.sarl.pl 

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego przy ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard, pok. 308 tel.(91/834-90- Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „ Głos Szczeciński ” w dniu 15.02.2016 r.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Kolejna wizyta w Stralsundzie

W dniach 23 – 25.01.2016 r. delegacja ze Stargardu ponownie odwiedziła Cech Rzemiosł Różnych w Stralsundzie. Celem wizyty było uszczegółowienie płaszczyzn współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, wymiany uczniów i praktyk dla absolwentów. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu Meklemburgii Pomorza Przedniego, Cechu Rzemiosł Różnych, Centrum Kształcenia Praktycznego, Zespołu Szkół nr 1 oraz Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego. W części nieoficjalnej Delegacja ze Stargardu zaproszona została na coroczne walne zgromadzenie cechów okręgu Stralsund i Rugia. Głównym zagadnieniem tegorocznego spotkania były kwestie zapewnienia odpowiedniej i kompleksowej opieki zdrowotnej mikro-przedsiębiorcom zrzeszonym w cechach.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii