Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego

Najnowsze wpisy

Zapraszamy na wykład prof. Witolda Modzelewskiego w dniu 01.03.2017r.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. oraz Stargardzka Izba Gospodarcza i Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie zapraszają na konferencję z wykładem prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego nt:
Działalność przedsiębiorców w obliczu odpowiedzialności za rozliczania podatkowe w firmie.

 1. Ze smutkiem żegnamy

  Sławomira Pajora

  Prezydenta Miasta Stargardu
  Prawego i Szlachetnego Człowieka

   

  Rodzinie i Bliskim

  wyrazy głębokiego współczucia
  składają:

  Rada Nadzorcza, Zarząd i Pracownicy
  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

 2. Hala na sprzedaż / do wynajęcia
 3. Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Łęczyna 1a w gminie Stara Dąbrowa, w powiecie stargardzkim, województwie zachodniopomorskim. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowią tereny niezabudowane przeznaczone pod inwestycje, tereny rolne oraz tereny zabudowane obiektami produkcji rolniczej.

  Na nieruchomość składają się:
  1. Prawo własności działki gruntu nr 315/1 o łącznej powierzchni 3,2141 ha. Teren działki płaski o kształcie nieregularnym. Działka oraz teren z zespołem zbiorników ogrodzony jest siatką stalową na słupach stalowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej asfaltowej zjazdem indywidualnym na drogę powiatową. Dla terenów brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działce zlokalizowany jest zespół zbiorników na gaz LPG (20 szt.) wraz ze stacją odparowywaczy gazu oraz przyłączem gazu do budynku, trafostacja z instalacją energetyczną i słupami oświetleniowymi, sieć kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz zbiornik bezodpływowy na szambo, sieć wodociągowa. Teren wokół budynku w pełni zagospodarowany w sposób typowy dla budynków o charakterze produkcyjno-magazynowym. Place manewrowe, miejsca postojowe oraz drogi i chodniki na działce wykonane są z kostki betonowej. Teren oświetlony (18 lamp ulicznych), monitorowany i dozorowany.

  2. Budynek hali produkcyjnej z pomieszczeniami socjalno-biurowymi
  Powierzchnia użytkowa – 6138,2 m2,
  hala magazynowa – 5777,2 m2
  socjalno-biurowa – 361 m2
  Powierzchnia zabudowy – 6097 m2
  Wysokość strefy składowej – 7 m
  Hala stalowa wybudowana w 2009 roku w systemie Llentabhallen jest obiektem wolnostojącym, niepodpiwniczonym, składa się z części produkcyjnej oraz dwukondygnacyjnej części socjalno-biurowej, wykonanej w konstrukcji murowano-żelbetowej. W obiekcie znajdują się dwie bramy oraz jeden dok. Na parterze zlokalizowano zaplecze socjalno-technicznego oraz hale produkcyjną, na piętrze część biurową. Stan techniczny budynku: bardzo dobry. Budynek zaopatrzony jest w instalacje: sanitarną, elektryczną, gazową, telefoniczną, alarmową, teletechniczną, hydrantową. Z uwagi na dotychczasowy profil działalności hala produkcyjna nie posiada systemu ogrzewania. Ogrzewane są jedynie pomieszczenia socjalno-biurowe. Istnieje możliwość montażu ogrzewania hali z wykorzystaniem istniejącej instalacji do rozprowadzania i magazynowania gazu. Instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjna do zbiornika okresowo wybieralnego, grzewcza części socjalno-biurowej, gazowa (ze zbiornika), wentylacyjno-klimatyzacyjną, odgromowa, teleinformatyczna, dozorowa, p.poż z hydrantami.

  W razie zainteresowania prosimy o kontakt pod numerem telefonu 91 834 90 88

 4. Ogłoszenie o przetargu
 5. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż. Nieruchomość  niezabudowana  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka nr  96/56 o  powierzchni 1,2512 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą   KW Nr SZ1T/00125118/5.  

   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 585.000,00zł (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100)

  Wadium   -    60.000,00 zł (słownie złotych:  sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

   

   Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

  Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie  uchwałą Nr IX/107/2011 z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, przeznaczenie terenów, na których zlokalizowana jest nieruchomość docelowo określono jako tereny przemysłowe – symbol w studium PP.18a.4. Na budowę obiektów wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w której zostaną określone szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki  w zakresie obsługi komunikacyjnej i wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ul. Metalowej poprzez przedłużenie ul. Śniadeckiego, wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 96/32.Nieruchomość położona na terenie byłego lotniska. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone pod lokalizacje obiektów produkcyjno-przemysłowych.

  UWAGA:

  1. Przetarg odbędzie się w  dniu  23 lutego 2017 r. w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. –  ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, w sali konferencyjnej III piętro , numer 313 – o godz. 11.00.  2. Wadium w wyżej określonej wysokości  winno  wpłynąć   na  konto Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  w   Banku PEKAO S.A. I O/Stargard  Nr 42 1240 3901 1111 0000 4518 6446  najpóźniej  w  dniu 20 lutego  2017 r. 

  3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.

  4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni  roboczych od dnia zamknięcia  przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu  wadium  jest dzień obciążenia rachunku bankowego  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

  5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

  6. Nabywca przejmuje  nieruchomość  w stanie  istniejącym.

  7. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

  8.Organizator przetargu ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

  Niniejsze ogłoszenie o  przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.  na  tablicach ogłoszeń  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  oraz zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.sarl.pl

   Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  przy ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard, pok. 308 tel.(91/834-90-88);Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „ Głos Szczeciński  ”  w  dniu  09.01.2017 r.

   

   

   

   

   

   

   

   

 6. Nowe moduły inwestycyjne do 5000 m2 w SPP
 7. ATRAKCYJNE DZIAŁKI DO 5000 M2- forma sprzedaży: bezprzetargowo

  własność: prywatna

  powierzchnia:
  1 – 4.499 m2
  2 – 4.488 m2
  3 – 2.710 m2
  4 – 3.774 m2
  Cena za 1mkw 80-90 zł netto.

  Tereny SPP uzbrojone są w nowoczesną infrastrukturę techniczną, w tym:
  kanalizację sanitarną – Ø200 do Ø400mm, sieć wodociągową – Ø200 mm,
  infrastrukturę energetyczną z zapasem mocy do 4,5 MW, gazociąg- Ø150 mm oraz
  infrastrukturę teleinformatyczną. Przyłączenie następuje zgodnie z warunkami
  przyłączeniowymi wydanymi przez poszczególnych dostawców mediów
  Nieruchomość leży przy ul. Skandynawskiej, łączącej się bezpośrednio z rondem „15
  południk”. Odległość do węzła komunikacyjnego to około 2,5 km. Odległość do
  drogi krajowej nr. A3 Gorzów – Poznań to około 2,5 km. Odległość do najbliższego
  terminala promowego w Świnoujściu to 120 km. Odległość do węzła autostrady A6
  to 25km. Odległość do Berlina to 180 km. Nieruchomości w świetnej lokalizacji.

  kontakt tel. 91 834 90 88