oferta nieruchomości

Nieruchomość  niezabudowana  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka nr  96/56 o  powierzchni 1,2512 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą   KW Nr SZ1T/00125118/5.

CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: 585.000,00 ZŁ 
(SŁOWNIE ZŁOTYCH: PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY 00/100)
WADIUM - 60.000,00 ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH:  SZEŚĆDZIESIĄT TYSIĘCY 00/100)