Poręczenia kredytów

Poręczenia funduszy poręczeniowych są bardzo aktywnym i dynamicznym instrumentem wsparcia finansowego firm w krajach Unii Europejskiej. Są ważnym instrumentem wsparcia finansowego MSP zarówno w programach funduszy przedakcesyjnych jak i funduszy strukturalych.

 

Kto może skorzystać

Fundusz udziela poręczeń mikro, małym lub średnim przedsiębiorcom, prowadzącym działalność lub mającym siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Stargardzkiego przy czym:

 • Poręczeniem może być objęty wyłącznie kredyt lub pożyczka udzielony na cele bezpośrednio związane z podejmowaniem lub prowadzeniem działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę.
 • Udzielane poręczenia dotyczą kredytów lub pożyczek, które są oprocentowane nie niżej, niż według stopy referencyjnej, określonej przez Komisję Europejską, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Komisji Europejskiej, obowiązującej w dniu zawarcia umowy o udzieleniu kredytu lub pożyczki.
 • Posiada zdolność kredytową, potwierdzoną rekomendacją wystawioną przez współpracującą Instytucję Finansującą

Jakie kredyty poręcza FPK w Stargardzie Sp. z o.o. ?

 • udzielane przedsiębiorcom na prowadzenie działalności gospodarczej,
 • udzielane przez Instytucję Finansową współpracującą z FPK,
 • przeznaczone zarówno na cele inwestycyjne, jak i obrotowe,
 • udzielane na działalność produkcyjną, usługową, handlową; bez względu na rodzaj branży, za wyjątkiem:

ˇ rolnictwa,
ˇ sektora zbrojeniowego,
ˇ działalności określanej jako uciążliwa dla środowiska

 

Zasady udzielania poręczeń

 • Poręczenie może być udzielone do wysokości 70% kwoty kredytu lub pożyczki,
 • Maksymalne zaangażowanie FPK wobec jednego klienta nie może przekroczyć 5% Kapitału Funduszu (w chwili obecnej 200.000 zł.).
 • Poręczenia są terminowe i udzielane na okres zgodny z okresem kredytowania.
 • Poręczenie nie obejmuje odsetek, prowizji i innych opłat pobieranych przez Instytucję Finansową, kosztów związanych z dochodzeniem należności Instytucji Finansowej,
 • Zasadniczym zabezpieczeniem należności z tytułu udzielonego poręczenia jest weksel in blanco Wnioskodawcy z klauzulą „bez protestu” zaopatrzony w deklarację wekslową,
 • Okres rozpatrzenia Wniosku o poręczenie wynosi maksymalnie 14 dni, licząc od momentu otrzymania przez Fundusz kompletnej dokumentacji kredytowej
 • Za udzielenie poręczenia Fundusz pobiera jednorazową opłatę w wysokości od 0,5% do 3% wartości poręczenia.

 

Korzyści dla przedsiębiorców

 1. Możliwość uzyskania kredytu/pożyczki nawet przy niewystarczających własnych zabezpieczeniach spłaty kredytu/pożyczki,
 2. Niskie koszty w porównaniu z kosztem ustanowienia innych zabezpieczeń spłaty kredytu/pożyczki,
 3. Proste procedury i krótki czas oczekiwania na decyzję.
 4. Nie ma potrzeby składania oddzielnej dokumentacji dla kredyto/pożyczkodawcy i do FPK

 

Procedura udzielania poręczeń

 • przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie poręczenia w Instytucji Finansowej współpracującej z Funduszem
 • Instytucja Finansowa, po stwierdzeniu zdolności kredytowej przedsiębiorcy, przekazuje do FPK dokumentację kredytową i rekomendację
 • Fundusz w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania kompletnej dokumentacji podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poręczenia
 • Fundusz podpisuje z przedsiębiorcą Umowę o udzieleniu poręczenia i pobiera opłatę
 • Fundusz zawiera z Instytucją Finansową umową poręczenia

 

Szczegółowe informacje o warunkach i zasadach udzielania poręczeń zawiera Regulamin Udzielania Poręczeń Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Spółka z o.o.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin poręczeń JEREMIE