DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ – OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego.

 

DATY PUBLIKACJI I AKTUALIZACJI

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-19.

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego dla strony www.sarl.pl przeprowadziła samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że:

 

STRONA INTERNETOWA WWW.SARL.PL SPEŁNIA WYMAGANIA W 75,92%.

 • Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 • Niecała funkcjonalność treści jest obsługiwana za pośrednictwem interfejsu klawiatury (główny slider).
 • Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 • Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub atrybut alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Część dokumentów zamieszczona jest w postaci nieprzeszukiwalnych plików PDF (skany dokumentów).

Wszystkie wymienione błędy będą sukcesywnie rozwiązywane.

 

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI I METODA OCENY DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zaktualizowano dnia: 2021-03-18.

 

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

DOSTĘPNE UDOGODNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • powiększanie czcionki
 • podświetlanie linków
 • ustawienie wysokiego kontrastu
 • skala szarości
 • jasne tło

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Joanna Hajduk – Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego, ul. Pierwszej Brygady 35  p. III, lok. 308, 73-110 Stargard, biuro@sarl.pl lub sarl@sarl.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 834 90 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

INFORMACJE NA TEMAT PROCEDURY

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego postara się zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, SARL niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe, Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do siedziby SARL (od strony parkingu) dostępne jest tylko dla osób pełnosprawnych. Natomiast wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z boku budynku od strony ulicy Pierwszej Brygady tj. przez siedzibę Straży Miejskiej. Wejście dla osób niepełnosprawnych jest oznakowane. Jest w formie pochylni  z poręczami, po której istnieje możliwość poruszania się na wózku.

 

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Siedziba SARL znajduję się na III kondygnacji nadziemnej budynku. Istnieje możliwość obsługi osób niepełnosprawnych na parterze budynku, w Punkcie Informacyjnym na parterze obiektu. Pracownicy Biura, po zgłoszeniu takiej potrzeby, udzielą wszelkiej niezbędnej pomocy. Budynek posiada 2 windy o szerokości drzwi wejściowych 0,7 m, które są dostępne dla osób pełnosprawnych. Toaleta na parterze budynku jest dostępna dla osób niepełnosprawnych.

 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Brak dodatkowych dostosowań.

 

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich

Bezpośrednio przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, wjazd na parking od ulicy Pierwszej Brygady.

 

Wstęp z psem asystującym

Informujemy, że na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Tłumacz języka migowego

W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.