RODO

Ochrona Danych Osobowych

Informujemy, że w związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych – RODO, Państwa dane osobowe, które przekazujecie Państwo do naszych baz danych są przetwarzane z dochowaniem wszelkich starań w kwestii ich bezpieczeństwa. Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, poniżej przekazujemy kilka ważnych informacji.

 1. Administratorem danych osobowych jest Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o.o., ul. Pierwszej Brygady 35 p. III, lok. 308, 73-110 Stargard, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000211116, NIP: 854-22-06-015, (zwana dalej SARL).
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez SARL jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością SARL. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez SARL. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, SARL informuje, że zgoda może zostać́ w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność́ przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Celem, dla których SARL przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umów związanych z działalnością SARL. Celem przetwarzania jest również m.in. realizacja prawnie uzasadnionych interesów przez SARL. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez SARL jest:
 4. dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez SARL szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej;
 5. udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych;
 6. zapewnienie najwyższej jakości umów,
 7. SARL przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT SARL oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
  2. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
  3. firmom dokonującym odczytów indywidualnych urządzeń pomiarowych na terenie SARL;
  4. urzędowi skarbowemu;
  5. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych;
  6. Innym organom kontrolnym.
 8. Dane osobowe:
  1. pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez SARL przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez SARL są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,
  3. pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.
 9. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez SARL ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie SARL. SARL udostępnia adres e-mail: biuro@sarl.pl za pomocą którego można kontaktować́ się w sprawie danych osobowych.
 10. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez SARL ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania, adresu email i numeru telefonu jest wymogiem zawarcia umowy oraz związanych z pobytem na terenie SARL i świadczonymi przez SARL usług. Brak podania danych osobowych uniemożliwi SARL zwarcie umowy o świadczenie usług.
 12. SARL nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.