RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z dr Marleną Płonką – Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iodo@sarl.pl

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
W SARL funkcję Pełnomocnika ds. Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji pełni dr Marlena Płonka, z którą można kontaktować się pod adresem: iodo@sarl.pl
Pełnomocnik odpowiedzialna jest za kontakty z podmiotami Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa.

dr Marlena Płonka
tel. 91 578 26 97
e-mail: iodo@sarl.pl

Polityka Ochrony Danych
Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 p. III, lok. 308 w Stargardzie (73-110) – zwana dalej SARL.

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – dr Marlenę Płonkę, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych wysyłając:
• maila na adres: iodo@sarl.pl
• pismo na adres siedziby Administratora

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, w szczególności przy realizacji zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywaniu jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy:
• w celu wykonania zawartej z nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SARL, w szczególności marketingu bezpośredniego naszych usług oraz reakcji na Państwa kontakt z nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
• w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwo zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie informacji na adres siedziby lub sarl@sarl.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia dla Państwa naszych usług i kontaktowania się z Państwem.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartej z nami umowy na wykonywanie zadań niezbędnych do świadczenia przez nas dla Państwa usług
• podmioty upoważnione z mocy prawa

VI. Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji celu, dla którego dane pozyskujmy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń i niż pozwalają na to przepisy prawa rachunkowego oraz o archiwizowaniu danych.

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2

VIII. Pliki cookies czyli ciasteczka
Podczas korzystania z naszej strony zbierane są ciasteczka, głównie by świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika a zasady przetwarzania pozyskanych w ten sposób Państwa danych zapisaliśmy w naszej Polityce Prywatności.

IX . KLAUZULE INFORMACYJNE o przetwarzaniu danych w SARL

SARL KLAUZULA INFORMACYJNA_monitoring wizyjny

SARL KLAUZULA INFORMACYJNA_dla kontrahenta

SARL KLAUZULA INFORMACYJNA_dla osób kontaktujących się z SARL

CYBERBEZPIECZEŃSTWO ARTYKUŁY

CyberBezpieczeństwo na wakacjach

O bezpieczeństwo danych osobowych należy dbać zawsze, w tym będąc na wakacjach – oszuści w tym czasie są bowiem szczególnie aktywni … wykorzystując rozemocjonowanych podróżujących, by przechwycić ich dane czy pieniądze.

Warto więc podczas wakacji stosować kilka podstawowych zasad, by nie narazić swoich ani firmowych danych na niebezpieczeństwo:

  • Zrób kopię zapasową przed wyjazdem – W przypadku kradzieży, zagubienia czy zniszczenia urządzenia, na którym masz zapisane dane, odzyskasz je z kopii;
  • Zaszyfruj telefon/komputer – Wyjazd z urządzeniem, które nie jest zabezpieczone hasłem, może umożliwić dostęp do zapisanych na urządzeniu informacji osobom nieuprawnionym;
  • Stosuj możliwie złożone hasła – Rekomenduje się długi ciąg znaków, w tym cyfry, duże litery i znaki specjalne … przy czym stosuj różne hasła do zasobów firmowych, mediów społecznościowych czy bankowości internetowej – w przypadku bowiem kradzieży jednego hasła, pozostałe Twoje zasoby zabezpieczone innym hasłem będą bezpieczne;
  • Unikaj publicznego Wi-Fi – Wprawdzie publiczne Wi-Fi nie jest czymś obiektywnie złym, jednak należy uwzględnić pewne ryzyko, dlatego warto zwiększyć bezpieczeństwo instalując VPN, który pozwala na szyfrowanie połączenia z siecią;
  • Unikaj publicznych komputerów – Dostęp do nich mogą mieć przecież także osoby o złych intencjach, dlatego też należy zredukować liczbę wpisywanych na nich danych do minimum;
  • Służbowy laptop „na plaży” to raczej nie najlepszy pomysł – Warto przed wyjazdem skonsultować to z pracodawcą stosując się jednocześnie do wdrożonych w Twojej firmie wytycznych dot. cyberbezpieczeństwa. Utrata bowiem danych firmowych może być podwójnie kosztowna i bolesna – dla podróżującego i dla pracodawcy.
Autor: dr Marlena Płonka – Pełnomocnik ds. Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji”