RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem: iodo@sarl.pl

e-mail: iodo@sarl.pl

Polityka Ochrony Danych
Zapewniamy, iż Państwa dane osobowe są przez nas są chronione zgodnie z przepisami prawa, w szczególności Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) oraz polską ustawą o ochronie danych osobowych z 10.05.2018r.

I. Kto jest Administratorem Danych Osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pierwszej Brygady 35 p. III, lok. 308 w Stargardzie (73-110) – zwana dalej SARL.

II. Kim jest Inspektor Ochrony Danych (IOD)?
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Panią Annę Rudnicką, z którą można kontaktować się w sprawach ochrony danych wysyłając:
• maila na adres: iodo@sarl.pl
• pismo na adres siedziby Administratora

III. Kiedy zbieramy dane osobowe?
Gromadzimy Państwa dane osobowe podczas korzystania ze świadczonych przez nas usług, w szczególności przy realizacji zawartych z nami umów, wizyty na naszej stronie internetowej oraz nawiązywaniu jakiegokolwiek kontaktu z nami.

IV. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych
Państwa dane osobowe przetwarzamy:
• w celu wykonania zawartej z nami umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO
• w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez SARL, w szczególności marketingu bezpośredniego naszych usług oraz reakcji na Państwa kontakt z nami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO
• w niektórych przypadkach podstawą przetwarzania jest wyrażona przez Państwo zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, która może być w każdym momencie wycofana poprzez wysłanie informacji na adres siedziby lub sarl@sarl.pl
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia dla Państwa naszych usług i kontaktowania się z Państwem.

V. Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:
• podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w związku z realizacją zawartej z nami umowy na wykonywanie zadań niezbędnych do świadczenia przez nas dla Państwa usług
• podmioty upoważnione z mocy prawa

VI. Czas przetwarzania danych
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe tylko tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji i wykonania zawartej z nami umowy lub realizacji celu, dla którego dane pozyskujmy, jednak nie dłużej niż do chwili przedawnienia roszczeń i niż pozwalają na to przepisy prawa rachunkowego oraz o archiwizowaniu danych.

VII. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z faktem przetwarzania przez nas danych osobowych, przysługuje Państwu:
• prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzyskania ich kopii, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania
• prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
• w przypadku, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy przekazane nam dane niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) przy ul. Stawki 2

VIII. Pliki cookies czyli ciasteczka
Podczas korzystania z naszej strony zbierane są ciasteczka, głównie by świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym poziomie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika a zasady przetwarzania pozyskanych w ten sposób Państwa danych zapisaliśmy w naszej Polityce Prywatności.

IX . KLAUZULE INFORMACYJNE o przetwarzaniu danych w SARL

SARL-KLAUZULA-INFORMACYJNA_monitoring-wizyjny (2)

SARL-KLAUZULA-INFORMACYJNA_dla-kontrahenta

SARL-KLAUZULA-INFORMACYJNA_dla-osob-kontaktujacych-sie-z-SARL

Klauzula-Informacyjna-dla-Najemcy