Pożyczki – JEREMIE 2

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego „Pożyczka Inwestycyjna PLUS” na podstawie zawartej w dniu 30 czerwca 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/RPZP/2122/2022/0/DIF/Z/468.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest członkiem Konsorcjum które tworzy wraz ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym,  Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości  w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie i w dniu 30 czerwca 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 23 529 000 zł na udzielanie Pożyczek Inwestycyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Projektu „Wspieranie przedsiębiorczości poprzez Fundusz Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie 2”

Parametry Pożyczki Inwestycyjnej PI PLUS
konkurencyjne oprocentowanie
prowizja 0%
pożyczamy od 500 tys. zł do 3 mln zł
okres spłaty do 10 lat
karencja w spłacie kapitału do 12 miesięcy
gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury
może ją otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca na przedsięwzięcia przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego

PRZEZNACZENIE POŻYCZKI

  • Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
  • Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (pomoc de minimis)

 

Dokumentacja pożyczkowa  w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.

wniosek PI PLUS (1)

Załącznik nr 1 do Wniosku – Dane finansowe Wnioskodawcy PI PLUS (1)

Załącznik nr 2 Kwestionariusz osobisty Wnioskodawcy PI PLUS (1)

Załącznik nr 2a Kwestionariusz_małżonka_Wnioskodawcy-Poreczyciela PI PLUS (2)

Lista-wymaganych-dokumentow-KPiR-z-potwierdzeniem-dostarczenia

Lista-wymaganych-dokumentow-Pelna-ksiegowosc-z-potwierdzeniami-dostarczenia

Regulamin udzielania wsparcia z instrumentu finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLus

Upowaznienia-BIG

 

 

Nabór zakończony z powodu wyczerpania środków.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS (PI PLUS) na podstawie dwóch Umów Operacyjnych 2/RPZP/2319/2019/X/DIF/195 oraz 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/196 zawartych w dniu 8 lipca 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.

W ramach podpisanej Umowy Bank Gospodarstwa Krajowego pełni rolę Funduszu Funduszy Pomorza Zachodniego Jeremie2, podmiotu wdrażającego pożyczki unijne. Zgodnie z zawartą umową wspartych ma zostać ponad 2100 zachodniopomorskich firm oraz utworzonych co najmniej 1100 miejsc pracy.

Całkowita wartość projektu wynosi:  468 225 094,12 zł, w tym:

wkład UE: 397 991 330,00 zł

wkład krajowy: 70 233 764,12 zł

Dofinansowanie projektu z UE realizowanego przez Stargardzką Agencje Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. działającą w Konsorcjum, którego pozostałymi Członkami są: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie, wynosi odpowiednio 40 000 000,00 PLN i 60 000 000,00 PLN.

Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej PLUS:
Kwota pożyczki: powyżej 500.000,00 zł do 5.000.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: do 120 miesięcy
Okres karencji: max. 12 miesięcy
Oprocentowanie:
• na warunkach rynkowych: od 1,15% (od dnia 01.04.2021 r.)
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku finansowania przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo – rozwojowej): w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia określanej przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C/ 14/02 (aktualnie 0,61%).

Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania PI PLUS:
• Przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
• 2. Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe.

Pożyczki PI PLUS nie mogą być przeznaczone na:
• finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
• prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
• refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
• refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
• dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznych Odbiorców;
• finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
• finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
• finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
• finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
• finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
• finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
• finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
• finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
• finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących
z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
• finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane
z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja pożyczkowa  w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.

 


Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo – Inwestycyjna (POI) na podstawie Umowy Operacyjnej–Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPZP/2517/2017/II/DIF/043 zawartej w dniu 18 października 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

Ogólne informacje o projekcie JEREMIE 2:

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013, który opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego.

Podstawowe parametry POI:

Kwota pożyczki: od 100.000,00 zł do 500.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: 84 miesiące
Okres karencji: max. 8 miesięcy
Czas na rozliczenie pożyczki: 90 dni od jej uruchomienia
Oprocentowanie: od 2,87%
Prowizje i opłaty: BRAK

Cel finansowania POI:
Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.

 Ograniczenia w finansowaniu
1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pochodzących z pożyczki;
2.  Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.
 
Wykluczenie z finansowania
W ramach pożyczki nie jest możliwe:
1. Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
2. Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.
3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.
4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy.
5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji.
6. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych.
7. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych.
8. oraz inne, szczegółowo opisane w załączonym Regulaminie.
  
Dokumentacja pożyczkowa  w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.