REALIZACJA PROJEKTU Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35

Prezes Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. Krzysztof Kowalczyk w dniu 25 maja podpisał umowę o dofinansowanie  projektu Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dotacja została przyznana Spółce z Funduszy Europejskich w ramach  działania 2.6 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w ramach Strategii ZIT dla SOM Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Zakres projektu: kompleksowa  modernizacja instalacji c.o., wymiana okien i drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropodachów,  ocieplenie uskoku nad parterem.

Głównym celem projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku biurowego SARL w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35.” jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku biurowego, położonego w Stargardzie przy ul. Pierwszej Brygady 35. Realizacja projektu w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej, którym jest biurowiec SARL oraz zmniejszenia ilości emisji zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. W celu zwiększenia efektywności energetycznej budynek biurowy zostanie poddany kompleksowej termomodernizacji obejmującej ocieplenie ścian, dachu, wymianę okien i drzwi oraz remont instalacji centralnego ogrzewania, co w znacznym stopniu przyczyni się do ograniczenia przenikania ciepła przez przegrody budowlane. Dzięki temu znacznej poprawie ulegną wskaźniki zapotrzebowania na ciepło. Potrzeba inwestowania w termomodernizację budynków wynika z wielu czynników, głównie z konieczności ograniczenia emisji szkodliwych substancji oraz poprawy efektywności energetycznej. W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego, zmianami klimatycznymi wywołanymi m.in. emisją gazów cieplarnianych, społeczność międzynarodowa podjęła kroki w kierunku racjonalnego korzystania z energii. Konieczność modernizacji energetycznej budynków wynika więc zarówno z chęci zapobieżenia negatywnym skutkom środowiskowym oraz z międzynarodowych uwarunkowań prawnych. Z punktu widzenia pojedynczego inwestora potrzeba inwestowania wynika głównie z coraz szybciej rosnących kosztów energii elektrycznej oraz oszczędności, które można uzyskać poprzez zastosowanie kompleksowej termomodernizacji. Wart dofinansowania projektu wynosi 643 103,00 zł.