Realizacja projektu pn. “Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w partnerstwie z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje projekt pn. “Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w  Stargardzie – etap I”. Cele szczegółowe  projektu obejmują uzbrojenie niezabudowanego terenu pod lokalizację inwestycji dla potencjalnych inwestorów, co przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej Stargardu i całego regionu, poprawy warunków do rozwoju MŚP, utworzenia nowych miejsc pracy, zmniejszenia bezrobocia, wzrostu poziomu wynagrodzeń czy zahamowania migracji ludzi za pracą. Dostosowanie terenów inwestycyjnych jest więc odpowiedzią na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców, jako polepszenie i ułatwienie prowadzenia działalności na terenie strefy.  Rezultaty projektu wpłyną bezpośrednio na małych i średnich przedsiębiorców, a w perspektywie długofalowej również na mieszkańców miasta i okolic.

 W zakres inwestycji wchodzi budowa jezdni dróg wewnętrznych wraz z budową ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, zjazdów indywidualnych i publicznych, budowa zatok autobusowych wraz z budową i przebudową sieci uzbrojenia terenu oraz oznakowaniem. Budowa oświetlenia, zasilanie przepompowni ścieków oraz  likwidacja kolizji SN/nN.  Projekt  zakłada również budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz budowę zbiornika retencyjnego z towarzyszącą mu infrastrukturą, budowę sieci wodno- kanalizacyjnej 5, a także wycinkę i nasadzenie drzew i krzewów.

Projekt jest współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działania 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Wartość dofinansowania wynosi 6 829 636,29 zł.

PROMOCJA PROJEKTU

W piątkowy wieczór 7 grudnia, na Małej Scenie Stargardzkiego Centrum Kultury, odbyła się uroczysta gala Stargardzkiej Izby Gospodarczej połączona z prezentacją projektu  realizowanego  przez Stargardzką Agencję Rozwoju Lokalnego Sp.z o.o. Podczas niej zostały ogłoszone wyniki konkursów dla lokalnych przedsiębiorców. Galę uświetniły występy duetu skrzypaczek z Bydgoszczy, Queens of Violin, grającego m.in. muzykę klasyczną w nowoczesnych aranżacjach.

Podczas konferencji zaprezentowany został potencjał  do  rozwoju MŚP w Parku Przemysłowym Nowoczesnych Technologii, poprzez zwiększenie jego atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. Prezes SARL przestawił prezentację multimedialną ukazująca atuty oferty inwestycyjnej jaka powstaje w związku z realizacje projektu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap I”, wpisującego się w działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Prezes Krzysztof Furmańczyk wyjaśnił  podczas prezentacji, na czym  polegała realizacja projektu i że dzięki budowie nowej  infrastruktury technicznej oraz drogowe,j działki inwestycyjne zostaną kompleksowo przygotowane  pod działalność MŚP. Podkreślił, że powierzchnia oferowanych działek została  skrojona  na miarę mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Prezes podziękował za wspólną realizację  partnerowi projektu Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp.z o.o. oraz osobom współpracującym ze Spółką przy jego realizacji.

W spotkaniu udział wzięło ok 100 przedsiębiorców.