JEREMIE 2 – POŻYCZKI

 

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. została Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Obrotowo – Inwestycyjna  (POI) oraz Pożyczka Inwestycyjna (PI) na podstawie Umowy Operacyjnej–Pożyczka Obrotowo-Inwestycyjna Pożyczka Inwestycyjna nr 2/RPZP/2517/2017/II/DIF/043 zawartej  w dniu 18 października 2017 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowegopełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.

SARL realizuje projekt w ramach Konsorcjum z trzema innymi funduszami pożyczkowymi tj. Szczecińskim Funduszem Pożyczkowy Sp. z o.o., Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Inicjatywy Społeczno-Gospodarczych w Białogardzie. Pożyczki udzielane są na finansowanie przedsięwzięć przyczyniających się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Ogólne informacje o projekcie JEREMIE 2:

JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013, który opiera się na udostępnianiu wsparcia zwrotnego.

Podstawowe parametry POI:

Kwota pożyczki: od 100.000,00 zł do 500.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: 84 miesiące
Okres karencji: max. 8 miesięcy
Czas na rozliczenie pożyczki: 90 dni od jej uruchomienia
Oprocentowanie: od 2,87%
Prowizje i opłaty: brak
 
Cel finansowania POI:
Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
 
 Ograniczenia w finansowaniu
1. Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków pochodzących z pożyczki;
2.  Jeden przedsiębiorca może otrzymać maksymalnie jedną pożyczkę.
 
Wykluczenie z finansowania
W ramach pożyczki nie jest możliwe:
1. Finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.
2. Refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone.
3. Refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych.
4. Dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznego Odbiorcy.
5. Finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji.
6. Finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych.
7. Finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych.
8. oraz inne, szczegółowo opisane w załączonym Regulaminie.
  
Dokumentacja pożyczkowa, w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.
 
 
 
 
 
Do pobrania: