Moja firma – projekt realizowany w ramach priorytetu VI działanie 6.2

Informacje o projekcie

 

O PROJEKCIE


Moja firma” to projekt realizowany przez Fundusz Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim Sp. z.o.o. w ramach 
Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich.  Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt trwa od 1 listopada 2012r do 30 kwietnia 2014r.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest umożliwienie osobom z powiatu stargardzkiego rozpoczęcia działalności gospodarczej dzięki udzieleniu wsparcia finansowego, pomostowego i szkoleniowo -doradczego.

Projekt ma na celu wspieranie nowopowstałych przedsiębiorstw, zwiększanie ich szans przetrwania na rynku oraz podwyższenie u uczestników wiedzy i świadomości z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

 

UCZESTNICY PROJEKTU

Do projektu przyjmowane będą osoby, które:

– mieszkają na terenie powiatu stargardzkiego,

– pozostają bez zatrudnienia,
– nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12  miesięcy,
– nie otrzymały wsparcia z funduszy publicznych na rozpoczęcie własnej działalności w ciągu ostatnich 3 lat 
należą do jednej z poniższych grup:

– kobiety, w szczególności powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka,

– osoby w wieku 18-24 lata,

– osoby w wieku powyżej 50 roku życia.

 

OFERTA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach projektu oferujemy:

– bezpłatne szkolenia z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i business coaching – dla 30 uczestników zakwalifikowanych po etapie rekrutacji.

– wsparcie finansowe w wysokości do 30 000 PLN na realizację pierwszych  inwestycji – dla 17 uczestników zakwalifikowanych po pozytywnym przejściu weryfikacji pomysłu na biznes

 podstawowe wsparcie pomostowe  w wysokości do 1000 PLN/mc przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności – dla 17 uczestników zakwalifikowanych po pozytywnym przejściu weryfikacji pomysłu na biznes.

 

REKRUTACJA

Spotkania informacyjne

Proces rekrutacji poprzedzą 2 spotkania informacyjne, na których przekazane zostaną informacje dotyczące warunków udziału, kryteriów rekrutacji, procesu uzyskania wsparcia i regulaminu. Spotkania odbędą się w Stargardzie Szczecińskim w Stargardzkim Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 w dniach 07 i 14 stycznia 2013r. o godz. 17.

 

Zgłoszenie uczestnika do projektu – I etap rekrutacji

Aby rozpocząć udział w projekcie należy wypełnić Formularz rekrutacyjny zamieszczony na stronie internetowej projektu w zakładkach: Aktualności i Dokumenty do pobrania, podpisać go i dostarczyć w formie papierowej (osobiście lub pocztą) do naszej siedziby. Warunkiem przejścia do kolejnych etapów rekrutacji jest spełnianie kryteriów dostępu, prawidłowość formalna zgłoszenia i dotrzymanie terminu rekrutacji. Termin składania formularzy rekrutacyjnych – od 16.01.2013r. do 08.02.2013r. 

Ocena formularzy zgłoszeniowych – II etap rekrutacji

Wszystkie prawidłowo wypełnione i dostarczone w terminie formularze będą podlegać ocenie niezależnej i bezstronnej Komisji Oceny Wniosków. Wybór uczestników odbywa się w oparciu oFormularze rekrutacyjne i zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników, dostępnym na stronie projektu w zakładce Dokumenty do pobrania. Regulamin precyzuje m.in.: kryteria kwalifikowalności, kryteria ocen formularzy zgłoszeniowych, metodologię przyznawania punktacji wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie Karty oceny formularza rekrutacyjnego Komisja Oceny Wniosków wyłoni 60 osób biorąc pod uwagę m.in. następujące kryteria: 
– przedmiot działalności,

-wykształcenie i jego zgodność z przedmiotem działalności,
– doświadczenie zawodowe kandydata (praca, staż, praktyki),

– wartość i zakres inwestycji,

– wykonalność pomysłu.

 

Ocena predyspozycji i motywacji – III etap rekrutacji

Wyłonione w ten sposób 60 osób przejdzie rozmowy kwalifikacyjne z psychologiem, których celem będzie weryfikacja predyspozycji i motywacji kandydatów (osoba ubiegająca się o udział w projekcie powinna wykazywać się m.in. przedsiębiorczością, samodzielnością, odpowiedzialnością, umiejętnością planowania itd.).

Po etapie weryfikacji predyspozycji i zakończeniu rekrutacji wyłonione zostanie 30 osób, które wezmą udział w pierwszym etapie wsparcia – szkoleniach i doradztwie.

Osoby, które zakwalifikują się do uczestnictwa w projekcie po procesie rekrutacji, podpisują Deklarację uczestnictwa w projekcie (wzór deklaracji na stronie internetowej projektu, w zakładce Dokumenty do pobrania). Dzień podpisania deklaracji jest zarazem dniem przystąpienia uczestnika do projektu. Od tego dnia uczestnik może wziąć udział we wsparciu.

 

Informacje o projekcie

Aktualności

Kalendarium projektu

Szkolenia, doradztwo

i wsparcie finansowe

Dokumenty do pobrania

Przydatne linki

Kontakt