Ogłoszenie o przetargu

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż. Nieruchomość  niezabudowana  oznaczona  w  ewidencji  gruntów  jako  działka nr  96/56 o  powierzchni 1,2512 ha położona w obrębie 23 miasta Stargard na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii. Nieruchomość posiada księgę wieczystą   KW Nr SZ1T/00125118/5.  

 CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI WYNOSI: 585.000,00ZŁ (SŁOWNIE ZŁOTYCH: PIĘĆSET OSIEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY 00/100)

Wadium   –    60.000,00 zł (słownie złotych:  sześćdziesiąt tysięcy 00/100)

 

 Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość wchodzi w zakres terenów bez obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego i nie jest objęta procedurą planistyczną. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargardu Szczecińskiego” przyjętym przez Radę Miejską w Stargardzie  uchwałą Nr IX/107/2011 z dnia 30.08.2011 r. ze zmianami, przeznaczenie terenów, na których zlokalizowana jest nieruchomość docelowo określono jako tereny przemysłowe – symbol w studium PP.18a.4. Na budowę obiektów wymagane będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, w której zostaną określone szczegółowe zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz warunki  w zakresie obsługi komunikacyjnej i wykonania niezbędnej infrastruktury technicznej.Dostęp do nieruchomości bezpośrednio z ul. Metalowej poprzez przedłużenie ul. Śniadeckiego, wewnętrznej drogi gminnej na działce nr 96/32.Nieruchomość położona na terenie byłego lotniska. Sąsiedztwo nieruchomości stanowią nieruchomości niezabudowane i zabudowane przeznaczone pod lokalizacje obiektów produkcyjno-przemysłowych.

UWAGA:

1. Przetarg odbędzie się w  dniu  23 lutego 2017 r. w siedzibie Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. –  ul. Pierwszej Brygady 35 w Stargardzie, w sali konferencyjnej III piętro , numer 313 – o godz. 11.00.  2. Wadium w wyżej określonej wysokości  winno  wpłynąć   na  konto Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  w   Banku PEKAO S.A. I O/Stargard  Nr 42 1240 3901 1111 0000 4518 6446  najpóźniej  w  dniu 20 lutego  2017 r. 

3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że wysokość postąpienia nie może być niższa niż 1 % ceny wywoławczej.

4. Wpłacone wadium przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom wpłacone wadium zostanie zwrócone  w terminie 3 dni  roboczych od dnia zamknięcia  przetargu z zastrzeżeniem, że dniem zwrotu  wadium  jest dzień obciążenia rachunku bankowego  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

5. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. Nabywca przejmuje  nieruchomość  w stanie  istniejącym.

7. Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

8.Organizator przetargu ma prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

Niniejsze ogłoszenie o  przetargu zostało wywieszone w terminie od dnia 09.01.2017 r. do dnia 23.02.2017 r.  na  tablicach ogłoszeń  Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.  oraz zamieszczone  w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.stargard.pl, a także na stronie internetowej www.sarl.pl

 Dodatkowe informacje można uzyskać w:

Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o. o.  przy ul. Pierwszej Brygady 35, Stargard, pok. 308 tel.(91/834-90-88);Wyciąg z ogłoszenia zamieszczono w prasie: „ Głos Szczeciński  ”  w  dniu  09.01.2017 r.