INICJATYWA JEREMIE – POŻYCZKI

 

 

 

Fundusz w latach 2013-2015 pozyskał środki finansowe pochodzące z projektu pn. Inicjatywa JEREMIE – Pożyczka Globalna w łącznej kwocie 17 000 000 zł, są to środki, które trafiły do przedsiębiorców w formie pożyczek.

  

Kto może otrzymać pożyczkę?  

 • mikro, mali lub średni przedsiębiorcy (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji UE 651/2014 – klasyfikator MSP bez względu na rodzaj branży, za wyjątkiem:ˇ rolnictwa,
  ˇ sektora zbrojeniowego,
  ˇ działalności określanej jako uciążliwa dla środowiska;
 • posiadający siedzibę lub prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatu stargardzkiego;
 • nieposiadający historii kredytowej.

 

  Warunki udzielania pożyczek:  

 • maksymalna kwota pożyczki 250.000 ;
 • okres spłaty pożyczki wynosi do 60 miesięcy;
 • dopuszczalny jest 6 miesięczny okres karencji w spłacie kapitału;
 • minimalny wkład własny ubiegającego się o pożyczkę wynosi 10% wartości przedsięwzięcia;
 • prawne zabezpieczenie pożyczki oprócz weksla in blanco może stanowić m.in.: poręczenie osób trzecich, hipoteka, przewłaszczenie;
 • brak prowizji za udzielenie pożyczki.

 

  Pożyczki oferowane są na warunkach:

 • rynkowych, według stopy referencyjnej obliczanej przy zastosowaniu obowiązującej stopy bazowej oraz marży ustalonej w oparciu o Komunikat Komisji Europejskiej,
 • korzystniejszych niż rynkowe, zgodnie z zasadami udzielania pomocy de minimis, o preferencyjnym oprocentowaniu WIBOR 3M – 2 p.p., nie mniej niż 1%.

 

  Na jaki cel można otrzymać pożyczkę?  

 • finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia;
 • oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP.  

 

  Pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • refinansowanie zadłużenia, w tym na spłatę pożyczek i kredytów zaciągniętych u innych podmiotów;
 • spłatę zobowiązań publiczno-prawnych;
 • cele niezwiązane bezpośrednio z działalnością gospodarczą MŚP;
 • pokrywanie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub na cele konsumpcyjne;
 • współfinansowanie wydatków z innych funduszy UE bądź wydatków współfiansnowanych z innego instrumentu finansowego UE, Funduszy Strukturalnych, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej, a także innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.  

Dokumentacja pożyczkowa, w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.

 

Linki do stron:

http://www.jeremie.com.pl

http://www.rpo.wzp.pl

 

Pliki do pobrania:

Regulamin Udzielania Pożyczek JEREMIE

Lista kontrolna załączników

Wniosek o udzielenie pożyczki

Załącznik nr 1 do Wniosku – Dane finansowe Wnioskodawcy

Załącznik nr 2a do Wniosku – Oświadczenie majątkowe pożyczkobiorcy

Załącznik nr 2b do Wniosku – Oświadczenie majątkowe poręczyciela

Załącznik nr 3 do Wniosku – Upoważnienie do InfoMonitora dla Przedsiębiorcy

Załącznik nr 4 do Wniosku – Upoważnienie do InfoMonitora dla Konsumenta