SPO – WKP

W okresie od listopada 2005 r. do marca 2011 r. Fundusz realizuje Projekt pn:

“Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń Kredytowych w Stargardzie Szczecińskim
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

realizowany w ramach
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006
Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorstw i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu
Działanie 1.2 Poprawa dostępności do zewnętrznego finansowania inwestycji przedsiębiorstw
Poddziałanie Dokapitalizowanie funduszy poręczeń kredytowych

Umowa o dofinansowanie projektu: WKP_1/1.2.2/3/2005/13/43/u
W ramach Projektu Fundusz otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.000.000 zł.
W okresie od listopada 2005 do listopada 2007 r. wsparcie otrzymało 133 Przedsiębiorców na łączną wartość
3.750.000 zł