WSPARCIE SAMORZĄDOWE- odroczenie płatności w podatkach lokalnych

Władze lokalne również podjęły działania, mające na celu wsparcie lokalnych przedsiębiorców, którzy mają problemy finansowe w związku z panującą pandemią. Przedsiębiorcy mogą wystąpić o odroczenie płatności podatku od nieruchomości.

Jeżeli w wyznaczonym okresie sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie – wówczas będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o przyznanie kolejnej ulgi (po wykazaniu, iż nie jest w stanie opłacić podatku).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.z 2019, poz. 900 ze z.) organ podatkowy  jakim jest Prezydent Miasta, na wniosek podatnika w przypadkach  uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może:

 

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

W/w ulgi podatkowe udzielone przedsiębiorcy stanowią pomoc publiczną de minimis.

 

Złóż wniosek

Miejsce złożenia dokumentu:

Biuro Obsługi Klienta, Urząd Miejski w Stargardzie, ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego 17  lub  za pośrednictwem  platformy elektronicznej e-puap.

  • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

Zakres sprawy odroczenie terminu płatności lub rozłożenie podatku na raty.

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek z uzasadnieniem. 
  2.  Wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.  

wniosek-o-ulge-podatkowa

Wzór wniosku – umorzenie

Formularz – pomoc de minimis

Pozostałe  formularze dotyczące ulg podatkowych Gminy Miasta Stargard:

       https://www.stargard.pl/dla-mieszkanca/ulgi-podatkowe