INICJATYWA JEREMIE – PORĘCZENIA

Czym jest INICJATYWA JEREMIE?

 

JEREMIE (ang. Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises –  Wspólne europejskie zasoby dla MSP)  jest formą delegowania zadań związanych z dystrybucją unijnych środków przeznaczonych na istrumenty inżynierii finansowej na zewnątrz. JEREMIE to mechanizm polegający na:

 • wspieraniu rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw znajdujących się we wczesnej fazie działalności;
 • dostarczaniu kapitału podmiontom nieposiadającym odpowiednich zabezpieczeń;
 • odnawialnym wsparciu instrumentów finansowych.

 

Inicjatywa JEREMIE realizowana jest przez instytucje zarządzające na poziomie województw, za pomocą regionalnych Funduszy Powierniczych JEREMIE. Na podstawie umowy z dnia 29 września 2009 r., Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, powierzyła Bankowi Gospodarstwa Krajowego rolę Menadżera Funduszu Powierniczego JEREMIE, który realizować będzie przedsięwzięcie p.n. “Wsparcie przedsiębiorczości poprzez rozwój instrumentów inżynierii finansowej w ramach inicjatywy JEREMIE w województwie zachodniopomorskim”. Na realizację projektu przeznaczono kwotę 280 mln zł, z czego  wysokość środków przeznaczonych na poręczenia to 80 mln zł.

 

Fundusz w latach 2010-2016 pozyskał środki finansowe pochodzące z projektu pn. Inicjatywa JEREMIE – Reporęczenie w łącznej kwocie 12 000 000 zł, są to środki, które trafiły do przedsiębiorców w formie poręczeń.

 

 

 

 

Kto może otrzymać wsparcie?

 

Wsparcie w ramach Inicjatywy JEREMIE jest skierowane dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Komisji WE 651/2014 –  klasyfikator MSP) prowadzących działalność lub mającym siedzibę albo miejsce zamieszkania na terenie Powiatu Stargardzkiego.  

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o poręczenie muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. nie są w trudniej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt. 20 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 249/1 z 31.07.2014r.);
 2. nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 3. nie są wykluczeni, stosownie do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis 

Na jaką działalność Przedsiębiorca może uzyskać kredyt?

 

Kredyty objęte poręczeniem mogą być przeznaczone na finansowanie działalność gospodarczej, w szczególności na:

 1. finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych;
 2. tworzenie nowych miejsc pracy;
 3. wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych;
 4. zakup wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty;
 5. oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP. 

Poręczenie może być udzielone dla przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach, z wyjątkiem sektora: rybołówstwa, akwakultury, rolnictwa i węglowego.

Kredyt objęty poręczeniem nie może:

 • być przeznaczony na zakup środków transportu przedsiębiorcom prowadzącym działalność w sektorze transportu drogowego towarów;
 • być przeznaczony na działalność eksportową.

 

 

Zasady udzielania poręczeń

 1. Poręczenie może być udzielone do wysokości 80% kwoty kredytu, nie więcej niż 100.000 zł.
 2. W sytuacji, gdy zobowiązanie poręczane jest przez więcej niż jeden fundusz, poręczeniowych, łączna wartosć poręczeń nie może przekroczyć 80%.
 3. Poręczenie jest terminowe i może być udzielone na okres nie dłuższy niż 66 miesięcy.
 4. Poręczenie udzielane jest nieodpłatnie.
 5. Zasadniczym zabezpieczeniem udzielonego poręczenia jest weksel in blanco.
 6. Poręczenie nie obejmuje odsetek, prowizji i innych opłat pobieranych przez Instytucję Finansową.
 7. Udzielane poręczenia objęte są pomocą de minimis.

Korzyści dla przedsiębiorcy

 1. zwiększony dostęp do finansowania zewnętrznego MSP m.in: dla firm nieposiadających zabezpieczeń (np. ze względu na krótką historię kredytową, wstępne stadium działalności, działalność usługową, brak wystarczających aktywów)
 2. niski koszt ustanowienia zabezpieczenia,
 3. proste procedury,
 4. krótki okres oczekiwania na decyzję,
 5. zwiększenie konkurencyjności.

Linki do stron:

http://jeremie.com.pl

http://rpo.wzp.pl

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin poręczeń JEREMIE

Wniosek o udzielenie poręczenia JEREMIE

Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

Oświadczenie o pomocy de minimis

Informacja – podmiot ubiegający się o pomoc de minimis