Pożyczka Inwestycyjna PLUS

Nabór zakończony z powodu wyczerpania wszystkich środków.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Inwestycyjna PLUS (PI PLUS) na podstawie dwóch Umów Operacyjnych 2/RPZP/2319/2019/X/DIF/195 oraz 2/RPZP/2319/2019/XI/DIF/196 zawartych w dniu 8 lipca 2019 r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącym rolę Menadżera Funduszu Funduszy.
JEREMIE 2 to projekt realizowany w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 i jest kontynuacją Inicjatywy JEREMIE wdrażanej w okresie 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z UE realizowanego przez Stargardzką Agencje Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. działającą w Konsorcjum, którego pozostałymi Członkami są: Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie, wynosi odpowiednio 20 000 000,00 PLN i 30 000 000,00 PLN.

Podstawowe parametry Pożyczki Inwestycyjnej PLUS:
Kwota pożyczki: powyżej 500.000,00 zł do 5.000.000,00 zł
Okres spłaty pożyczki: do 120 miesięcy
Okres karencji: max. 12 miesięcy
Oprocentowanie:
• na warunkach rynkowych: od 2,87%
• na warunkach korzystniejszych niż rynkowe (w przypadku finansowania przedsięwzięć z obszaru działalności badawczo – rozwojowej): w wysokości stopy bazowej z dnia udzielenia określanej przez Komisję Europejską zgodnie z Komunikatem w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych nr 2008/C/ 14/02 (aktualnie 1,87%).
Prowizje i opłaty: brak

Cel finansowania PI PLUS:
• Przedsięwzięcia Pożyczkobiorcy przyczyniające się do tworzenia warunków sprzyjających budowie konkurencyjnego sektora MŚP na terenie województwa zachodniopomorskiego. Pożyczka może być udzielana na inwestycje w środki trwałe, jak i wartości niematerialne i prawne, jak również kapitał obrotowy pod warunkiem, że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa, na które zostało przyznane finansowanie.
• 2. Fundusz może udzielać Jednostkowych PI PLUS na określone przedsięwzięcia badawczo – rozwojowe.

Pożyczki PI PLUS nie mogą być przeznaczone na:
• finansowanie wydatków pokrytych uprzednio ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej;
• prefinansowanie wydatków, na które otrzymano dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej;
• refinansowanie inwestycji, które w dniu podjęcia decyzji inwestycyjnej zostały fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone;
• refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych;
• dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych Ostatecznych Odbiorców;
• finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z Celem Inwestycji;
• finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu;
• finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu;
• finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego;
• finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera tytoniu i wyrobów tytoniowych
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera napojów alkoholowych;
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych;
• finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją;
• finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych;
• finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów;
• finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych;
• finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących
z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE;
• finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane
z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja pożyczkowa  w tym Regulamin oraz Wniosek o pożyczkę wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się w plikach do pobrania.