Pożyczka płynnościowa POIR

 

 

 

 

Nabór zakończony z powodu wyczerpania środków.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. działająca w Konsorcjum ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie jest Pośrednikiem Finansowym w ramach Instrumentu Finansowego Pożyczka Płynnościowa POIR na podstawie zawartej w dniu 10 lutego 2022 roku z Bankiem Gospodarstwa Krajowego S.A. Umowy Operacyjnej nr 2/POIR/1921/2022/XVIII/R/432.

Stargardzka Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. działająca w Konsorcjum ze Szczecińskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o., Fundacją Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Białogardzie w dniu 10 lutego 2022 roku podpisała Umowę Operacyjną z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w wysokości 33.333.333,330 zł (w tym wkład Funduszy Europejskich 30 mln zł) na udzielanie Pożyczek Płynnościowych w ramach środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pożyczka Płynnościowa POIR Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Pożyczkę Płynnościową POIR może otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z doświadczanymi negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19, w tym w związku z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

 • oprocentowanie 0%
 • prowizja 0%
 • pożyczamy nawet do 15 mln zł
 • okres spłaty do 6 lat
 • karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy
 • gwarantujemy przyjazne i nieskomplikowane procedury.

Kto może otrzymać pożyczkę POIR?

Mikro, mały i średni przedsiębiorca który wykaże, że konsekwencje epidemii COVID w istotny sposób spowodowały problemy z płynnością dla firmy:

 1. historycznie w 2020 r. lub w 2021,
 2. bezpośrednio przed złożeniem wniosku,

  lub

 3. uprawdopodobnią ryzyko wystąpienia takiej sytuacji w najbliższej przyszłości.

Przykłady:

 • spadki na danych finansowych m.in. przychodów, obrotów,
 • spadki w ilości realizowanych usług/ wytwarzanych produktów,
 • zmniejszenia ilości klientów / kontrahentów,
 • wzrost kosztów prowadzenia działalności, jeśli takie wystąpiły,
 • przestoje w generowaniu przychodów,
 • konieczności wydłużania terminów na spłatę należności, zatorów płatniczych itp.
 • uprawdopodobnione problemy w przyszłości poprzez np. (wzrost inflacji, wzrost cen energii, transportu, brak towarów, możliwość zamknięcia firm – piąta fala COVID – 19, przerwanie łańcucha dostaw itp.

Przeznaczenie Pożyczki POIR

Wydatki związane z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, w tym związane z odbudową działalności po okresie epidemii COVID-19.

 1. nieopłacone na dzień złożenia wniosku o pożyczkę wydatki bieżące, obrotowe lub częściowo,

Na przykład:

 • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
 •  zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
 •  spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
 •  zatowarowanie, półprodukty itp.,
 •  inne wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Odbiorcy,
 • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej

Bieżąca rata – nieopłacona rata z terminem spłaty między 120 dniami przed dniem złożenia wniosku a ostatnim dniem okresu wydatkowania Jednostkowej Pożyczki

 1. O ile jest to niezbędne do utrzymania działalności do 20% wartości pożyczki na wydatki inwestycyjne.

Sposób obliczania maksymalnej wartości pożyczki POIR

Łączna wartość jednostkowych pożyczek dla jednego przedsiębiorcy nie może przekraczać 15 mln zł:

 1. Maksymalnie dwukrotność rocznych kosztów wynagrodzeń wypłaconych przez Przedsiębiorcę oraz kosztów personelu pracującego na terenie jego przedsiębiorstwa, ale otrzymującego wynagrodzenie od podwykonawców, za rok 2019 lub za ostatni rok; za który dostępne są dane; w przypadku przedsiębiorstw utworzonych w dniu 1 stycznia 2019 r. lub po tym dniu maksymalna kwota pożyczki nie może przekroczyć rocznych kosztów wynagrodzeń szacowanych na okres pierwszych dwóch lat działalności,

  lub

 2. Maksymalnie 25% łącznego obrotu przedsiębiorcy w 2019 r.

  lub

 3. Jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub ważny interes przedsiębiorcy i w oparciu o oświadczenie przedsiębiorcy o zapotrzebowaniu na płynność finansową, poparte odpowiednim uzasadnieniem, kwota główna pożyczki może zostać zwiększona w celu pokrycia zapotrzebowania na płynność finansową od dnia udzielenia pomocy przez najbliższe 18 miesięcy.

Zabezpieczenie

 • dla Jednostkowych Pożyczek o wartości do 100 tys. zł jedynym wymaganym zabezpieczeniem jest wystawiony przez przedsiębiorcę weksel in blanco,
 • dla Jednostkowych Pożyczek o wartości powyżej 100 tys. zł zabezpieczeniem jest weksel in blanco oraz dodatkowe zabezpieczenie, zgodnie z decyzją Pośrednika (np. hipoteka umowna o wartości co najmniej 130% kapitału udzielonej Jednostkowej pożyczki)

 

REGULAMINY I WZÓR UMOWY

Regulamin naboru wniosków o udzielenie Pożyczki Płynnościowej POIR

Regulamin udzielania wsparcia z IF PP POIR

Wzór umowy

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

Lista wymaganych dokumentów KPiR

Lista wymaganych dokumentów Pełna księgowość 

DRUKI  DO WYPEŁNIENIA

Wniosek o udzielenie pożyczki płynnościowej POIR

oświadczenie de minimis 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 1 do Wniosku – Dane finansowe Wnioskodawcy

Załącznik_ nr 2A kwestionariusz osobisty (JPP POIR)

Załącznik-nr-2-Kwestionariusz-osobisty-Wnioskodawcy-POIR

Upoważnienia BIG

Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_COVID-19 

kontakt:

tel. 91 578 26 97

kom. 605 181 506