Wzrost kwalifikacji – Kursy

Tematyka szkoleń obejmuje:

1. Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie:

 • prowadzenia na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
 • okresowego ustalania lub sprawdzania drogą inwentaryzacji rzeczowego stanu aktywów i pasywów,
 • wyceny aktywów i pasywów,
 • sporządzania sprawozdań finansowych,
 • gromadzenia i przechowywania dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Uprawnione do wykonywania czynności z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych są osoby posiadające certyfikat księgowy oraz osoby wpisane do rejestru biegłych rewidentów lub na listę doradców podatkowych.

W związku z tym, kurs Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zakończy się  egzaminem państwowym na certyfikat księgowy zdawanym w Ministerstwie Finansów.

Program szkolenie: Zakres kursu Usługowe

 

2. Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych EBC*L – to ogólnoeuropejskie świadectwo praktycznej wiedzy z zakresu ekonomii, finansów oraz prawa spółek. EBC*L jest systemem egzaminacyjnym opartym na teorii i praktyce. Uzyskany certfikat zapewnia pracodawcę, że jego potencjalny pracownik dysponuje wymaganą w praktyce, podstawową wiedzą ekonomiczną. Jest przeznaczony dla osób, które chciałyby zdobyć międzynarodowe świadectwo praktycznej wiedzy ekonomicznej w tym:

 • osób które nie dysponują wiedzą ekonomiczną – (m.in. osób z wykształceniem pedagogicznym, humanistycznym, informatycznym, artystycznym) jest to wygodny sposób na zdobycie podstawowej i praktycznej wiedzy z zakresu biznesu. Certyfikacja EBC*L to sposób na podwyższenie kompetencji zawodowych oraz na zdobycie orientacji w podstawowych zagadnieniach ze świata ekonomii i biznesu oraz podwyższenie wiedzy ogólnej;
 • studentów, osób uczących się – pragnących zdobyć rozpoznawalne na międzynarodowych rynkach pracy świadectwo wiarygodnego standardu praktycznych kompetencji biznesowych;
 • przedsiębiorców – chcących podwyższyć kwalifikacje swoich pracowników;
 • osób dysponujących wiedzą ekonomiczną – EBC*L jest międzynarodowym standardem umiejętności biznesowych, potwierdzającym posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii.

 

3. Kursy komputerowe – przeznaczone dla osób, które chciałyby nabyć umiejętności związane z obsługą komputera oraz osób, które chciałyby podnieść swoje umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz wykorzystania nowoczesnych technik informacyjno- komunikacyjnych (ICT) potwierdzonych powszechnie uznawanym Europejskim Certyfikatem Umiejętności Komputerowych ECDL.

Kursy komputerowe podzielone zostały na trzy poziomy:

 • poziom podstawowy – uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu ECDL START (obejmuje 4 moduły);

ECDL Start – jest to certyfikat potwierdzający kompetencje w zakresie czterech modułów dostępnych w programie ECDL Core. Certyfikat ECDL Start stanowi otwarty etap potwierdzania umiejętności. Oznacza to, że umożliwia on uczestnikom kontynuowanie zdawania dalszych egzaminów z wykorzystaniem tej samej karty EKUK, w terminie 3 lat od rozpoczęcia pierwszego egzaminu. Z chwilą zdania wszystkich siedmiu egzaminów, kandydat uzyska prawo do pełnego certyfikatu ECDL.

 • poziom średniozaawansowany – uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu ECDL CORE (obejmuje 7 modułów);

ECDL Core – certyfikat ten zaświadcza, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy mikrokomputera podstawowe zadania, takie jak: edycja tekstów, wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego czy też sieci komputerowej. Kontrola tych umiejętności jest realizowana jako 7 egzaminów, w tym 1 teoretyczny i 6 praktycznych. Egzaminy pokrywaja następujące obszary zastosowań mikrokomputerów i technologii informatycznej:

1. podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych;

2. użytkowanie komputerów;

3. przetwarzanie tekstów;

4. arkusze kalkulacyjne;

5. bazy danych;

6. grafika menedżerska i prezentacyjna

7. przeglądanie stron internetowych i komunikacja.

 

 • poziom zaawansowany – uczestnicy kursu przystąpią do egzaminu ECDL ADVANCED (obejmuje 4 moduły).

 

ECDL- A – ( w skrócie ECDL-A) czyli Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych, poziom zaawansowany, to układ 4 egzaminów praktycznych na poziomie zaawansowanym:

1. przetwarzanie tekstu;

2. arkusze kalkulacyjne;

3. bazy danych;

4. grafika menedżerska i prezentacyjna.

Każdy z egzaminów zdawany jest niezależnie od innego oraz od posiadania Certyfikatu ECDL. Po zdaniu każdego egzaminu wydawany jest oddzielny Certyfikat ECDL-A z określonego modułu- zakresu. Osoba, która skompletuje 4 certyfikaty ECDL- A w okresie nie dłuższym niż 3 lata może uzyskać Certyfikat ECDL Ekspert (certyfikat w formie karty plastikowej ze zdjęciem).

Zakres szkoleń ECDL Start – ECDL START

Zakres szkoleń ECDL Core – ECDL CORE

Zakres szkoleń ECDL Advanced – ECDL ADVANCED

 

4. Kursy językowe – przeznaczone dla osób znających podstawy językowe i pragnących nabyć honorowany w krajach Unii Europejskiej certyfikat językowy TELC, będący oficjalnie uznanym przez administrację Rzeczpospolitej Polskiej potwierdzeniem znajomości języka obcego. Celem skuteczniejszego edukowania, szkolenia językowe będą odbywały się w małych grupach, pozwalających doskonalić umiejętności językowe w zakresie pięciu sprawności: wypowiadania się w obszarze komunikacji powszechnej, pisania tekstów o charakterze użytkowym, słuchania, rozumienia tekstu pisanego orazpoznania pełnej gamy struktur gramatycznych. Przedmiotem szkoleń są języki:

 • angielski (3 edycje)
 • niemiecki (1 edycja) 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie – Regulamin uczestnictwa w Projekcie

2. Deklaracja uczestnictwa w projekcie – Załącznik nr 1 DEKLARACJA UCZESTNICTWA 

3. Zaświadczenie o zatrudnieniu – Załącznik nr 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu FPK

4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – Załącznik nr 3 – zgoda na przetwarzanie danych osobowych FPK

5. Dane uczestnika biorącego udział w projekcie – Załącznik nr 4 – Dane uczestnika biorącego udział w projekcie – FPK

Załącznik wypełniany w biurze Projektu przez Specjalistę ds. rekrutacji:

6. Informacja dla kandydata – Załącznik nr 5 – INFORMACJA DLA KANDYDATA

 

Lista osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego 3 edycja – Lista rankingowa język angielski 3 edycja

Lista osób zakwalifikowanych na kurs języka niemieckiego – Lista rankingowa język NIEMIECKI

Lista osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego- Lista rankingowa język angielski 1 i 2 edycja

Lista osób zakwalifikowanych na kurs Europejski Certyfikat Kompetencji Biznesowych- Lista uczestników EBCL

Lista osób zakwalifikowanych na kurs ECDL Core – Lista uczestników ECDL – CORE

Lista osób zakwalifikowanych na kurs ECDL Start – Lista rankingowa kurs komputerowy ECDL START

Lista osób zakwalifikowanych na kurs ECDL Advanced – Lista uczestników kursu komputerowego ECDL Advanced