Moja Firma – Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe

Szkolenia, doradztwo i wsparcie finansowe

 

W ramach wsparcia szkoleniowo -doradczego uczestnicy (30 osób, podzieleni na 2 grupy 15-osobowe) mają zapewnione 64 godziny szkoleń. Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Tematyka szkoleń jest dostosowana do potrzeb uczestników i skoncentrowana wokół zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zakres szkoleń:
– Zakładania działalności gospodarczej (6h)
– Podstaw prawa (6h)
– Finansów i rachunkowości (12h)
– Marketingu i promocji (8h)
– Sporządzania Biznes Planu i Wniosku (32h)

 

Coaching zawodowy

Coaching polega na udzielaniu przez osobistego trenera (coacha) indywidualnej pomocy w rozwoju umiejętności i kompetencji. Coach prowadzi, motywuje i inspiruje klienta tak, aby mógł on dokonywać pozytywnych zmian w swoim działaniu (np. stosować bardziej efektywne metody pracy czy podejmować trafniejsze decyzje). Zasadniczym zadaniem coaching’u jest współpraca zmierzająca do osiągnięcia postawionego przez klienta celu oraz realizacja ważnych dla niego wartości. Coaching w ramach projektu skoncentrowany będzie na wzmocnieniu motywacji do prowadzenia firmy i znalezieniu rozwiązań kluczowych w przyszłej działalności.

 

Indywidualne doradztwo

a.    Doradztwo o charakterze podstawowym

Tematyka doradztwa obejmuje opracowanie Biznes Planu działalności gospodarczej zakładanej przez poszczególnych uczestników projektu – zarówno w części merytorycznej, jak i finansowej, a także opracowanie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego oraz wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego. Terminy spotkań dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

b.    Doradztwo specjalistyczne

Przeprowadzane jest po założeniu przez uczestników projektu działalności gospodarczej. Tematyka doradztwa obejmuje funkcjonowanie nowopowstałej działalności gospodarczej uczestników projektu w zakresie prawa, marketingu, rozliczenia działalności, a także rozliczenia wsparcia finansowego i pomostowego, przyznanego w ramach projektu.

 

WSPARCIE FINANSOWE

Po zakończeniu wsparcia szkoleniowo-doradczego odbędzie się nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. Uczestnicy poinformowani zostaną o naborze pisemnie, informacje te zamieszczone zostaną także na stronie internetowej projektu i w biurze projektuDokumenty do naboru: Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego i Wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego  uczestnicy mogą pobrać ze strony internetowej projektu. Wnioski składane są wraz z opracowanym biznesplanem i harmonogramem finansowo – rzeczowym.

W terminie 21 dni kalendarzowych od daty zakończenia naboru wniosków aplikacje poddane zostaną procedurze oceny formalnej i merytorycznej.

 

OCENA FORMALNA WNIOSKÓW

1. Wstępna, przed złożeniem aplikacji – w biurze projektu

2. Właściwa – weryfikująca kompletność z wymaganiami konkursu. Ocena kompletności i poprawności wniosków odbywa się w oparciu o Kartę Oceny Formalnej.

 

OCENA MERYTORYCZNA WNIOSKÓW

Wnioski spełniające wymogi formalne przechodzą procedurę merytoryczną. Dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków i Kartę Oceny Merytorycznej.

Ocena biznesplanu dotyczy przede wszystkim: wykonalności przedsięwzięcia, operacyjności, kompletności oraz niezbędności i racjonalności finansowej.

Po zakończeniu oceny i procedury odwoławczej publikowana jest LISTA RANKINGOWA wniosków, które otrzymały dofinansowanie.

Do dofinansowania zakwalifikowanych zostanie 17 wniosków.

Siedemnaście najwyżej ocenionych pomysłów na biznes otrzyma bezzwrotne wsparcie na realizację pierwszych inwestycji i/lub zakup środków obrotowych (towarów) w wysokości do 30 000 PLN. 


WSPARCIE POMOSTOWE

Równolegle do wsparcia finansowego uczestnicy projektu będą mogli składać wnioski o pomostowe wsparcie finansowe. W początkowym, najtrudniejszym dla młodego przedsiębiorstwa okresie działalności 17 przedsiębiorców otrzyma finansowe wsparcie pomostowe w wysokości do 1000 PLN przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W tym okresie przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z 5 godzin indywidualnego doradztwa z ekspertami z dziedziny prawa, rachunkowości i finansów.